حمزه چوبین
۱
حمزه چوبین

فرق بین ریل تایم دو مرحله ایی با ریل تایم 3 مرحله ایی (Real Time PCR 2 step and 3 step) چه می باشد؟ و چه زمانی از هر کدام از این پروتکل ها استفاده می کنیم؟