سیدمحمود سیدخرمی
۱
سیدمحمود سیدخرمی

اصلی ترین علل نچسبیدن سلول ها به کف فلاسک کشت چه مواردی میتوانند باشند؟

علی ملکی
۱
علی ملکی .
گزارش

سلام آقای خرمی جواب آقای کریمی کامل بود. به نظر من هم شایعترین مواردش مرده بودن سلول ها (مخصوصا در اثر فریز / دفریز کردن نامناسب)، دژنره شدن به علت تماس طولانی مدت با تریپسین و استفاده از فلاسک های تاریخ گذشته است. موفق باشید

حسام کریمی
۱
حسام کریمی .
گزارش

عوامل مختلفی می توانند مانع چسبیدن سلول به کف ظروف کشت شوند از جمله : آلودگی های مختلف ؛؛؛؛ مواجهه طولانی مدت سلول با تریپسین در حین پاساژ که موجب مرگ سلول یا اعمال تغییراتی در آن می شود ؛؛؛؛ افزایش پاساژ نامبر سلول که موجب تغییراتی در بیان پروتئین ها ، رشد سلول ، تغییر در مورفولوژی و پاسخ به محرک ها می شود ؛؛؛؛ و حتی ظروف نامناسب و بی کیفیت می توانند در عدم چسبیدن سلول به بستر دخیل باشند

علی ملکی
۱
علی ملکی .
گزارش

سلام آقای خرمی جواب آقای کریمی کامل بود. به نظر من هم شایعترین مواردش مرده بودن سلول ها (مخصوصا در اثر فریز / دفریز کردن نامناسب)، دژنره شدن به علت تماس طولانی مدت با تریپسین و استفاده از فلاسک های تاریخ گذشته است. موفق باشید

حسام کریمی
۱
حسام کریمی .
گزارش

عوامل مختلفی می توانند مانع چسبیدن سلول به کف ظروف کشت شوند از جمله : آلودگی های مختلف ؛؛؛؛ مواجهه طولانی مدت سلول با تریپسین در حین پاساژ که موجب مرگ سلول یا اعمال تغییراتی در آن می شود ؛؛؛؛ افزایش پاساژ نامبر سلول که موجب تغییراتی در بیان پروتئین ها ، رشد سلول ، تغییر در مورفولوژی و پاسخ به محرک ها می شود ؛؛؛؛ و حتی ظروف نامناسب و بی کیفیت می توانند در عدم چسبیدن سلول به بستر دخیل باشند

علی ملکی
۱
علی ملکی .
گزارش

سلام آقای خرمی جواب آقای کریمی کامل بود. به نظر من هم شایعترین مواردش مرده بودن سلول ها (مخصوصا در اثر فریز / دفریز کردن نامناسب)، دژنره شدن به علت تماس طولانی مدت با تریپسین و استفاده از فلاسک های تاریخ گذشته است. موفق باشید

حسام کریمی
۱
حسام کریمی .
گزارش

عوامل مختلفی می توانند مانع چسبیدن سلول به کف ظروف کشت شوند از جمله : آلودگی های مختلف ؛؛؛؛ مواجهه طولانی مدت سلول با تریپسین در حین پاساژ که موجب مرگ سلول یا اعمال تغییراتی در آن می شود ؛؛؛؛ افزایش پاساژ نامبر سلول که موجب تغییراتی در بیان پروتئین ها ، رشد سلول ، تغییر در مورفولوژی و پاسخ به محرک ها می شود ؛؛؛؛ و حتی ظروف نامناسب و بی کیفیت می توانند در عدم چسبیدن سلول به بستر دخیل باشند