سیدمحمود سیدخرمی
۱
سیدمحمود سیدخرمی

برای انجام مراحل کلونینگ، بر طبق چه معیارهایی باکتری مناسب را انتخاب کنیم؟
کار کردن با کدام باکتری راحت تر است؟ Top10 یا DH5-Alpha؟ چرا؟

سوال های مشابه

پرسیده شده توسط سیدمحمود سیدخرمی    

۰

پاسخ

۰

امتیاز
پرسیده شده توسط سیدمحمود سیدخرمی    

۰

پاسخ

۰

امتیاز
پرسیده شده توسط حمزه چوبین    

۰

پاسخ

۰

امتیاز