حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی

سرطان مجموعه ای از بیماری هایی است که شاخص آن رشد و گسترش کنترل نشده سلول های غیرطبیعی است. ابتلا به سرطان به عوامل بیرونی و داخلی متعددی بستگی دارد. عوامل بیرونی مانند تشعشعات، آلودگی های رادیواکتیو، برخی مواد شیمیایی، تنباکو، استفاده

Jellyfish.jpg (758 KB)
۱ نظر
مهرداد روانشاد
۰
مهرداد روانشاد   .  
گزارش
شاخص آن رشد و گسترش کنترل نشده سلول های غیرطبیعی است. ابتلا به سرطان به عوامل بیرونی و داخلی متعددی بستگی دارد. عوامل بیرونی مانند تشعشعات، آلودگی های رادیواکتیو
فاطمه سبحانی منفرد
۱
فاطمه سبحانی منفرد .
گزارش

اکثر سلول ها دارای پتانسیل تقسیم محدود می باشند، هم چنین انواع سلول های بالغ دارای نیمه عمرهای متفاوتند، بدین معنی که سرعت بازسازی (renewal) در آنها فرق می کند ، گاهی سلول ها از این کنترل های منظم و دقیق خارج شده و توده هایی به نام تومور را شکل می دهند. 1- خود مختار بودن پیام رشد در سلول های سرطانی 2- گریز از پیامهای مهاری رشد 3- گریز از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز) 4- توانایی همانندسازی نامحدود از نشانه های بارز این سلول ها می باشد. علت اصلی سرطان جهش (موتاسیون ) است .کارسینوژن ها باعث ایجادآسیب ژنی در سلول می شوند . علاوه بر عوامل ژنتیکی ( جهش ) ، عوامل عفونی (ویروس ها )و التهاب (التهاب ایجاد شده توسط باکتری هلیکوباکتر پیلوری ) نیز در ایجاد سرطان دخیلند.دو گروه از ژنها در فرایند سرطان دخالت دارند که 1- شامل ژن های سرطان زا یا انکوژن ها و 2- ژ نهای مهار کننده سرطان (tumor suppressor genes) انکوژن ها در حالت طبیعی پروتئین هایی را تولید می کنند که در کنترل رشد وتقسیم سلولی شرکت دارند و ژنهای مهار کننده سرطان (p53) پروتئین هایی را کد می کنند که که در توقف رشد و تشکیل تومورنقش دارند. جهش در این ژن ها سبب اختلال در عملکرد آنها شده که به دنبال آن عدم کنترل و مهار رشد صورت می پذیرد و امکان رشد و تکثیر فراهم می شود.

حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی .
گزارش

بنا بر نتایج به دست آمده، NSP4 روتا ویروس گاوی اثر قابل توجهی بر روی میزان بیان ژن های موثر در آپوپتور داشته است و مطالعات دیگر در این زمینه را تایید می کند. بنا بر مطالعات گودرزی و همکاران ( دانشگاه تربیت مدرس، 1394) اعلام شده است روتا ویروس گاوی توانایی کاندید شدن به عنوان یک انکولایتیک ویروس را دارد زیرا روتا ویروس حاوی ژنی است که از طریق تغییر هموستاز کلسیم می تواند آپوپتوز را از هر دو مسیر وابسته و غیر وابسته به میتوکندری القا نماید.

Penguins.jpg (760 KB)
۱ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
در نتیجه پس از تائید وجود قطعه ژن های مورد نظر در دو وکتور بیانی، سلول های توموری TC-1 در سه گروه مختلف ، همان طور که در فصل دوم شرح داده شد، ترنسفکت شدند و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA مربوطه، با پرایمر ژن هایی که در آپوپتوز دخالت دارند، توسط ریل تایم پی سی آر سنجیده شدند.
فاطمه سبحانی منفرد
۱
فاطمه سبحانی منفرد .
گزارش

اکثر سلول ها دارای پتانسیل تقسیم محدود می باشند، هم چنین انواع سلول های بالغ دارای نیمه عمرهای متفاوتند، بدین معنی که سرعت بازسازی (renewal) در آنها فرق می کند ، گاهی سلول ها از این کنترل های منظم و دقیق خارج شده و توده هایی به نام تومور را شکل می دهند. 1- خود مختار بودن پیام رشد در سلول های سرطانی 2- گریز از پیامهای مهاری رشد 3- گریز از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز) 4- توانایی همانندسازی نامحدود از نشانه های بارز این سلول ها می باشد. علت اصلی سرطان جهش (موتاسیون ) است .کارسینوژن ها باعث ایجادآسیب ژنی در سلول می شوند . علاوه بر عوامل ژنتیکی ( جهش ) ، عوامل عفونی (ویروس ها )و التهاب (التهاب ایجاد شده توسط باکتری هلیکوباکتر پیلوری ) نیز در ایجاد سرطان دخیلند.دو گروه از ژنها در فرایند سرطان دخالت دارند که 1- شامل ژن های سرطان زا یا انکوژن ها و 2- ژ نهای مهار کننده سرطان (tumor suppressor genes) انکوژن ها در حالت طبیعی پروتئین هایی را تولید می کنند که در کنترل رشد وتقسیم سلولی شرکت دارند و ژنهای مهار کننده سرطان (p53) پروتئین هایی را کد می کنند که که در توقف رشد و تشکیل تومورنقش دارند. جهش در این ژن ها سبب اختلال در عملکرد آنها شده که به دنبال آن عدم کنترل و مهار رشد صورت می پذیرد و امکان رشد و تکثیر فراهم می شود.

حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی .
گزارش

بنا بر نتایج به دست آمده، NSP4 روتا ویروس گاوی اثر قابل توجهی بر روی میزان بیان ژن های موثر در آپوپتور داشته است و مطالعات دیگر در این زمینه را تایید می کند. بنا بر مطالعات گودرزی و همکاران ( دانشگاه تربیت مدرس، 1394) اعلام شده است روتا ویروس گاوی توانایی کاندید شدن به عنوان یک انکولایتیک ویروس را دارد زیرا روتا ویروس حاوی ژنی است که از طریق تغییر هموستاز کلسیم می تواند آپوپتوز را از هر دو مسیر وابسته و غیر وابسته به میتوکندری القا نماید.

Penguins.jpg (760 KB)
۱ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
در نتیجه پس از تائید وجود قطعه ژن های مورد نظر در دو وکتور بیانی، سلول های توموری TC-1 در سه گروه مختلف ، همان طور که در فصل دوم شرح داده شد، ترنسفکت شدند و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA مربوطه، با پرایمر ژن هایی که در آپوپتوز دخالت دارند، توسط ریل تایم پی سی آر سنجیده شدند.
فاطمه سبحانی منفرد
۱
فاطمه سبحانی منفرد .
گزارش

اکثر سلول ها دارای پتانسیل تقسیم محدود می باشند، هم چنین انواع سلول های بالغ دارای نیمه عمرهای متفاوتند، بدین معنی که سرعت بازسازی (renewal) در آنها فرق می کند ، گاهی سلول ها از این کنترل های منظم و دقیق خارج شده و توده هایی به نام تومور را شکل می دهند. 1- خود مختار بودن پیام رشد در سلول های سرطانی 2- گریز از پیامهای مهاری رشد 3- گریز از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز) 4- توانایی همانندسازی نامحدود از نشانه های بارز این سلول ها می باشد. علت اصلی سرطان جهش (موتاسیون ) است .کارسینوژن ها باعث ایجادآسیب ژنی در سلول می شوند . علاوه بر عوامل ژنتیکی ( جهش ) ، عوامل عفونی (ویروس ها )و التهاب (التهاب ایجاد شده توسط باکتری هلیکوباکتر پیلوری ) نیز در ایجاد سرطان دخیلند.دو گروه از ژنها در فرایند سرطان دخالت دارند که 1- شامل ژن های سرطان زا یا انکوژن ها و 2- ژ نهای مهار کننده سرطان (tumor suppressor genes) انکوژن ها در حالت طبیعی پروتئین هایی را تولید می کنند که در کنترل رشد وتقسیم سلولی شرکت دارند و ژنهای مهار کننده سرطان (p53) پروتئین هایی را کد می کنند که که در توقف رشد و تشکیل تومورنقش دارند. جهش در این ژن ها سبب اختلال در عملکرد آنها شده که به دنبال آن عدم کنترل و مهار رشد صورت می پذیرد و امکان رشد و تکثیر فراهم می شود.

حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی .
گزارش

بنا بر نتایج به دست آمده، NSP4 روتا ویروس گاوی اثر قابل توجهی بر روی میزان بیان ژن های موثر در آپوپتور داشته است و مطالعات دیگر در این زمینه را تایید می کند. بنا بر مطالعات گودرزی و همکاران ( دانشگاه تربیت مدرس، 1394) اعلام شده است روتا ویروس گاوی توانایی کاندید شدن به عنوان یک انکولایتیک ویروس را دارد زیرا روتا ویروس حاوی ژنی است که از طریق تغییر هموستاز کلسیم می تواند آپوپتوز را از هر دو مسیر وابسته و غیر وابسته به میتوکندری القا نماید.

Penguins.jpg (760 KB)
۱ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
در نتیجه پس از تائید وجود قطعه ژن های مورد نظر در دو وکتور بیانی، سلول های توموری TC-1 در سه گروه مختلف ، همان طور که در فصل دوم شرح داده شد، ترنسفکت شدند و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA مربوطه، با پرایمر ژن هایی که در آپوپتوز دخالت دارند، توسط ریل تایم پی سی آر سنجیده شدند.