حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی

سرطان مجموعه ای از بیماری هایی است که شاخص آن رشد و گسترش کنترل نشده سلول های غیرطبیعی است. ابتلا به سرطان به عوامل بیرونی و داخلی متعددی بستگی دارد. عوامل بیرونی مانند تشعشعات، آلودگی های رادیواکتیو، برخی مواد شیمیایی، تنباکو، استفاده

Jellyfish.jpg (758 KB)
۲ نظر
مدیریت اصلی
۲
مدیریت اصلی   .  
گزارش
یک نظر برای سوال
مهرداد روانشاد
۰
مهرداد روانشاد   .  
گزارش
شاخص آن رشد و گسترش کنترل نشده سلول های غیرطبیعی است. ابتلا به سرطان به عوامل بیرونی و داخلی متعددی بستگی دارد. عوامل بیرونی مانند تشعشعات، آلودگی های رادیواکتیو
فاطمه سبحانی منفرد
۱
فاطمه سبحانی منفرد .
گزارش

اکثر سلول ها دارای پتانسیل تقسیم محدود می باشند، هم چنین انواع سلول های بالغ دارای نیمه عمرهای متفاوتند، بدین معنی که سرعت بازسازی (renewal) در آنها فرق می کند ، گاهی سلول ها از این کنترل های منظم و دقیق خارج شده و توده هایی به نام تومور را شکل می دهند. 1- خود مختار بودن پیام رشد در سلول های سرطانی 2- گریز از پیامهای مهاری رشد 3- گریز از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز) 4- توانایی همانندسازی نامحدود از نشانه های بارز این سلول ها می باشد. علت اصلی سرطان جهش (موتاسیون ) است .کارسینوژن ها باعث ایجادآسیب ژنی در سلول می شوند . علاوه بر عوامل ژنتیکی ( جهش ) ، عوامل عفونی (ویروس ها )و التهاب (التهاب ایجاد شده توسط باکتری هلیکوباکتر پیلوری ) نیز در ایجاد سرطان دخیلند.دو گروه از ژنها در فرایند سرطان دخالت دارند که 1- شامل ژن های سرطان زا یا انکوژن ها و 2- ژ نهای مهار کننده سرطان (tumor suppressor genes) انکوژن ها در حالت طبیعی پروتئین هایی را تولید می کنند که در کنترل رشد وتقسیم سلولی شرکت دارند و ژنهای مهار کننده سرطان (p53) پروتئین هایی را کد می کنند که که در توقف رشد و تشکیل تومورنقش دارند. جهش در این ژن ها سبب اختلال در عملکرد آنها شده که به دنبال آن عدم کنترل و مهار رشد صورت می پذیرد و امکان رشد و تکثیر فراهم می شود.

مدیریت اصلی
مدیریت اصلی .
گزارش

بر مبنای شناخت بهتر سیستم ایمنی، ژن درمانی و استفاده از وکتورهای مناسب برای انتقال ژن های درمانی مورد نظر به بافت هدف شکل گرفته اند. یکی از موفق ترین درمان های نوین سرطانی، ژن درمانی است که از ژن ها برای ایجاد تغییر در سلول ها استفاده می کند تا درمان را شکل دهد.

Lighthouse.jpg (549 KB)
۲ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۱
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
نظر برای یک پاسخ دیگر...
مهرداد روانشاد
۰
مهرداد روانشاد   .  
گزارش
یکی از موفق ترین درمان های نوین سرطانی، ژن درمانی است که از ژن ها برای ایجاد تغییر در سلول ها
مدیریت اصلی
۲
مدیریت اصلی .
گزارش

از ویروس ها به صورت های مختلفی برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. گروهی از ویروس ها به دلیل خاصیت فوق العاده شان در ورود به سلول ها، به عنوان ناقل به کار می روند. امروزه تحقیقات زیادی در سراسر جهان در این زمینه انجام می شود که از مهم ترین این مراکز می توان به مایو کلینیک واقع در ایالات متحده امریکا اشاره کرد. عمده ترین ویروس هایی که در این زمینه کارایی دارند،

۲ نظر
مدیریت اصلی
۲
مدیریت اصلی   .  
گزارش
متن نظر یک پاسخ
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
مهم ترین این مراکز می توان به مایو کلینیک واقع در ایالات متحده امریکا اشاره کرد. عمده ترین ویروس هایی که در این زمینه کارایی دارند،
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی .
گزارش

بنا بر نتایج به دست آمده، NSP4 روتا ویروس گاوی اثر قابل توجهی بر روی میزان بیان ژن های موثر در آپوپتور داشته است و مطالعات دیگر در این زمینه را تایید می کند. بنا بر مطالعات گودرزی و همکاران ( دانشگاه تربیت مدرس، 1394) اعلام شده است روتا ویروس گاوی توانایی کاندید شدن به عنوان یک انکولایتیک ویروس را دارد زیرا روتا ویروس حاوی ژنی است که از طریق تغییر هموستاز کلسیم می تواند آپوپتوز را از هر دو مسیر وابسته و غیر وابسته به میتوکندری القا نماید.

Penguins.jpg (760 KB)
۱ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
در نتیجه پس از تائید وجود قطعه ژن های مورد نظر در دو وکتور بیانی، سلول های توموری TC-1 در سه گروه مختلف ، همان طور که در فصل دوم شرح داده شد، ترنسفکت شدند و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA مربوطه، با پرایمر ژن هایی که در آپوپتوز دخالت دارند، توسط ریل تایم پی سی آر سنجیده شدند.
مدیریت اصلی
۰
مدیریت اصلی .
گزارش

اینتگرین ها دسته ای از مولکول های چسبندگی هستند که در ارتباط بین سلول ها و ارتباط سلول به ماتریکس نقش دارند. مطالعات نشان داده اند که اینتگرین ها به مقدار زیادی در سطح سلول های توموری وجود دارند. از آنجایی که اکثر سلول های توموری منشای اپی تلیالی دارند، انواع مولکول های اینتگرین در سطح آنها وجود دارند و در رشد، تکثیر، بقا، رگ زایی و متاستاز سلول های توموری نقش دارند. پس با توجه به افزایش بیان این دو رسپتور در سطح سلول های سرطانی، این سلول ها می توانند میزبان مناسبی برای روتا ویروس باشند.

فاطمه سبحانی منفرد
۱
فاطمه سبحانی منفرد .
گزارش

اکثر سلول ها دارای پتانسیل تقسیم محدود می باشند، هم چنین انواع سلول های بالغ دارای نیمه عمرهای متفاوتند، بدین معنی که سرعت بازسازی (renewal) در آنها فرق می کند ، گاهی سلول ها از این کنترل های منظم و دقیق خارج شده و توده هایی به نام تومور را شکل می دهند. 1- خود مختار بودن پیام رشد در سلول های سرطانی 2- گریز از پیامهای مهاری رشد 3- گریز از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز) 4- توانایی همانندسازی نامحدود از نشانه های بارز این سلول ها می باشد. علت اصلی سرطان جهش (موتاسیون ) است .کارسینوژن ها باعث ایجادآسیب ژنی در سلول می شوند . علاوه بر عوامل ژنتیکی ( جهش ) ، عوامل عفونی (ویروس ها )و التهاب (التهاب ایجاد شده توسط باکتری هلیکوباکتر پیلوری ) نیز در ایجاد سرطان دخیلند.دو گروه از ژنها در فرایند سرطان دخالت دارند که 1- شامل ژن های سرطان زا یا انکوژن ها و 2- ژ نهای مهار کننده سرطان (tumor suppressor genes) انکوژن ها در حالت طبیعی پروتئین هایی را تولید می کنند که در کنترل رشد وتقسیم سلولی شرکت دارند و ژنهای مهار کننده سرطان (p53) پروتئین هایی را کد می کنند که که در توقف رشد و تشکیل تومورنقش دارند. جهش در این ژن ها سبب اختلال در عملکرد آنها شده که به دنبال آن عدم کنترل و مهار رشد صورت می پذیرد و امکان رشد و تکثیر فراهم می شود.

مدیریت اصلی
مدیریت اصلی .
گزارش

بر مبنای شناخت بهتر سیستم ایمنی، ژن درمانی و استفاده از وکتورهای مناسب برای انتقال ژن های درمانی مورد نظر به بافت هدف شکل گرفته اند. یکی از موفق ترین درمان های نوین سرطانی، ژن درمانی است که از ژن ها برای ایجاد تغییر در سلول ها استفاده می کند تا درمان را شکل دهد.

Lighthouse.jpg (549 KB)
۲ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۱
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
نظر برای یک پاسخ دیگر...
مهرداد روانشاد
۰
مهرداد روانشاد   .  
گزارش
یکی از موفق ترین درمان های نوین سرطانی، ژن درمانی است که از ژن ها برای ایجاد تغییر در سلول ها
مدیریت اصلی
۲
مدیریت اصلی .
گزارش

از ویروس ها به صورت های مختلفی برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. گروهی از ویروس ها به دلیل خاصیت فوق العاده شان در ورود به سلول ها، به عنوان ناقل به کار می روند. امروزه تحقیقات زیادی در سراسر جهان در این زمینه انجام می شود که از مهم ترین این مراکز می توان به مایو کلینیک واقع در ایالات متحده امریکا اشاره کرد. عمده ترین ویروس هایی که در این زمینه کارایی دارند،

۲ نظر
مدیریت اصلی
۲
مدیریت اصلی   .  
گزارش
متن نظر یک پاسخ
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
مهم ترین این مراکز می توان به مایو کلینیک واقع در ایالات متحده امریکا اشاره کرد. عمده ترین ویروس هایی که در این زمینه کارایی دارند،
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی .
گزارش

بنا بر نتایج به دست آمده، NSP4 روتا ویروس گاوی اثر قابل توجهی بر روی میزان بیان ژن های موثر در آپوپتور داشته است و مطالعات دیگر در این زمینه را تایید می کند. بنا بر مطالعات گودرزی و همکاران ( دانشگاه تربیت مدرس، 1394) اعلام شده است روتا ویروس گاوی توانایی کاندید شدن به عنوان یک انکولایتیک ویروس را دارد زیرا روتا ویروس حاوی ژنی است که از طریق تغییر هموستاز کلسیم می تواند آپوپتوز را از هر دو مسیر وابسته و غیر وابسته به میتوکندری القا نماید.

Penguins.jpg (760 KB)
۱ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
در نتیجه پس از تائید وجود قطعه ژن های مورد نظر در دو وکتور بیانی، سلول های توموری TC-1 در سه گروه مختلف ، همان طور که در فصل دوم شرح داده شد، ترنسفکت شدند و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA مربوطه، با پرایمر ژن هایی که در آپوپتوز دخالت دارند، توسط ریل تایم پی سی آر سنجیده شدند.
مدیریت اصلی
۰
مدیریت اصلی .
گزارش

اینتگرین ها دسته ای از مولکول های چسبندگی هستند که در ارتباط بین سلول ها و ارتباط سلول به ماتریکس نقش دارند. مطالعات نشان داده اند که اینتگرین ها به مقدار زیادی در سطح سلول های توموری وجود دارند. از آنجایی که اکثر سلول های توموری منشای اپی تلیالی دارند، انواع مولکول های اینتگرین در سطح آنها وجود دارند و در رشد، تکثیر، بقا، رگ زایی و متاستاز سلول های توموری نقش دارند. پس با توجه به افزایش بیان این دو رسپتور در سطح سلول های سرطانی، این سلول ها می توانند میزبان مناسبی برای روتا ویروس باشند.

فاطمه سبحانی منفرد
۱
فاطمه سبحانی منفرد .
گزارش

اکثر سلول ها دارای پتانسیل تقسیم محدود می باشند، هم چنین انواع سلول های بالغ دارای نیمه عمرهای متفاوتند، بدین معنی که سرعت بازسازی (renewal) در آنها فرق می کند ، گاهی سلول ها از این کنترل های منظم و دقیق خارج شده و توده هایی به نام تومور را شکل می دهند. 1- خود مختار بودن پیام رشد در سلول های سرطانی 2- گریز از پیامهای مهاری رشد 3- گریز از مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوز) 4- توانایی همانندسازی نامحدود از نشانه های بارز این سلول ها می باشد. علت اصلی سرطان جهش (موتاسیون ) است .کارسینوژن ها باعث ایجادآسیب ژنی در سلول می شوند . علاوه بر عوامل ژنتیکی ( جهش ) ، عوامل عفونی (ویروس ها )و التهاب (التهاب ایجاد شده توسط باکتری هلیکوباکتر پیلوری ) نیز در ایجاد سرطان دخیلند.دو گروه از ژنها در فرایند سرطان دخالت دارند که 1- شامل ژن های سرطان زا یا انکوژن ها و 2- ژ نهای مهار کننده سرطان (tumor suppressor genes) انکوژن ها در حالت طبیعی پروتئین هایی را تولید می کنند که در کنترل رشد وتقسیم سلولی شرکت دارند و ژنهای مهار کننده سرطان (p53) پروتئین هایی را کد می کنند که که در توقف رشد و تشکیل تومورنقش دارند. جهش در این ژن ها سبب اختلال در عملکرد آنها شده که به دنبال آن عدم کنترل و مهار رشد صورت می پذیرد و امکان رشد و تکثیر فراهم می شود.

مدیریت اصلی
مدیریت اصلی .
گزارش

بر مبنای شناخت بهتر سیستم ایمنی، ژن درمانی و استفاده از وکتورهای مناسب برای انتقال ژن های درمانی مورد نظر به بافت هدف شکل گرفته اند. یکی از موفق ترین درمان های نوین سرطانی، ژن درمانی است که از ژن ها برای ایجاد تغییر در سلول ها استفاده می کند تا درمان را شکل دهد.

Lighthouse.jpg (549 KB)
۲ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۱
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
نظر برای یک پاسخ دیگر...
مهرداد روانشاد
۰
مهرداد روانشاد   .  
گزارش
یکی از موفق ترین درمان های نوین سرطانی، ژن درمانی است که از ژن ها برای ایجاد تغییر در سلول ها
مدیریت اصلی
۲
مدیریت اصلی .
گزارش

از ویروس ها به صورت های مختلفی برای از بین بردن سلول های سرطانی استفاده می شود. گروهی از ویروس ها به دلیل خاصیت فوق العاده شان در ورود به سلول ها، به عنوان ناقل به کار می روند. امروزه تحقیقات زیادی در سراسر جهان در این زمینه انجام می شود که از مهم ترین این مراکز می توان به مایو کلینیک واقع در ایالات متحده امریکا اشاره کرد. عمده ترین ویروس هایی که در این زمینه کارایی دارند،

۲ نظر
مدیریت اصلی
۲
مدیریت اصلی   .  
گزارش
متن نظر یک پاسخ
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
مهم ترین این مراکز می توان به مایو کلینیک واقع در ایالات متحده امریکا اشاره کرد. عمده ترین ویروس هایی که در این زمینه کارایی دارند،
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی .
گزارش

بنا بر نتایج به دست آمده، NSP4 روتا ویروس گاوی اثر قابل توجهی بر روی میزان بیان ژن های موثر در آپوپتور داشته است و مطالعات دیگر در این زمینه را تایید می کند. بنا بر مطالعات گودرزی و همکاران ( دانشگاه تربیت مدرس، 1394) اعلام شده است روتا ویروس گاوی توانایی کاندید شدن به عنوان یک انکولایتیک ویروس را دارد زیرا روتا ویروس حاوی ژنی است که از طریق تغییر هموستاز کلسیم می تواند آپوپتوز را از هر دو مسیر وابسته و غیر وابسته به میتوکندری القا نماید.

Penguins.jpg (760 KB)
۱ نظر
حوریه سلیمانجاهی
۰
حوریه سلیمانجاهی   .  
گزارش
در نتیجه پس از تائید وجود قطعه ژن های مورد نظر در دو وکتور بیانی، سلول های توموری TC-1 در سه گروه مختلف ، همان طور که در فصل دوم شرح داده شد، ترنسفکت شدند و پس از استخراج RNA و سنتز cDNA مربوطه، با پرایمر ژن هایی که در آپوپتوز دخالت دارند، توسط ریل تایم پی سی آر سنجیده شدند.
مدیریت اصلی
۰
مدیریت اصلی .
گزارش

اینتگرین ها دسته ای از مولکول های چسبندگی هستند که در ارتباط بین سلول ها و ارتباط سلول به ماتریکس نقش دارند. مطالعات نشان داده اند که اینتگرین ها به مقدار زیادی در سطح سلول های توموری وجود دارند. از آنجایی که اکثر سلول های توموری منشای اپی تلیالی دارند، انواع مولکول های اینتگرین در سطح آنها وجود دارند و در رشد، تکثیر، بقا، رگ زایی و متاستاز سلول های توموری نقش دارند. پس با توجه به افزایش بیان این دو رسپتور در سطح سلول های سرطانی، این سلول ها می توانند میزبان مناسبی برای روتا ویروس باشند.