حمزه چوبین

دکترای ویروس شناسی پزشکی

۳

پرسش

۰

پاسخ

رزومه فردی دانلود رزومه

دانشجوی سال آخر ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران

نویسنده کتاب PCR و طراحی پرایمر به زبان ساده و کاربردی ، انتشارات سالمی تهران
داور علمی بخش ویروس شناسی کنگره آزمایشگاه و بالین در سال 93 و 94
انجام رساله دکتری با موضوع بررسی سیگنالینگ اینترفرون در بیماران هپاتیت سی مزمن با استفاده از تکنیک Real Time PCR و بررسی میزان پروتئین ویروس با استفاده از تکنیک فلوسایتومتری
انجام پروژه کارشناسی ارشد با موضوعیت تاثیر اینترفرون لامبدا بر مدل توموری سرطان دهانه رحم
مدرس کارگاه Real Time PCR و آنالیز داده ها در دانشگاه تربیت مدرس تهران
مدرس کارگاه طراحی پرایمر پیشرفته در دانشگاه تربیت مدرس تهران
مدرس کارگاه فلوسایتومتری و بررسی داده ها در دانشگاه تربیت مدرس تهران
مدرس کارگاه تند خوانی و تقویت حافظه در دانشگاه تربیت مدرس تهران
مدرس کارگاه طب سنتی و بیماری های ویروسی در دانشگاه تربیت مدرس تهران

دبیر انجمن علمی دانشجویی ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس از بدو تاسیس در سال 93 تا کنون
عضو کمیته اجرایی کنگره ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس در سال 91
برگزاری کارگاه فلوسایتومتری، PCR و Real Time PCR ، وسترن بلاتینگ، استانداردهای آزمایشگاه و کالیبراسیون، آمار تحلیلی، تند خوانی و تقویت حافظه، طب سنتی و ویروس در انجمن ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس
برگزاری سخنرانی دکتر فراستی از دانشگاه کانزاس امریکا در انجمن ویروس شناسی دانشگاه تربیت مدرس
برگزاری بازدید علمی از موسسه رازی کرج

Antitumor effect of mIFN-λ3 in C57BL/6 mice model for papilloma tumors

اینترفرون‌تراپی، ایمنوتراپی سرطان، ویروس هپاتیت سی

کشت سلول، کشت ویروس، کلونینگ، PCR ، Real Time PCR و فلوسایتومتری

بررسی سیگنالینگ اینترفرون در بیماران مبتلا به هپاتیت سی مزمن