برای تخصص بیشتر در مسیر زندگی بهتر، با همدیگر در ارتباط باشیم

تمام دانش ما در اختیار شماست

سـوال بپرسـید

از اساتید سوال بپرسید

در زمینه های تخصصی ویروس شناسی سوال بپرسید

۰

امتیاز

۰

پاسخ

۰

بازدید
سیدمحمود سیدخرمی

کشت سلول

پرسیده شده توسط سیدمحمود سیدخرمی

۰

امتیاز

۱

پاسخ

۰

بازدید
آخرین پاسخ ها توسط:
  • حسام کریمی

۰

امتیاز

۰

پاسخ

۰

بازدید
آخرین پاسخ ها توسط:
  • مدیریت اصلی
  • فاطمه سبحانی منفرد
  • حوریه سلیمانجاهی

اطلاعیه جلسه های دفاع و سمینارها